Neck: 38 Ø

0011 - 150 cc 0011 - Birpet Bottle Polo

Weight: 24.00 gr

Product code: 0011

Neck: 38 Ø

0012 - 200 cc 0012 - Birpet Bottle Polo

Weight: 23.50 gr

Product code: 0012

Neck: 38 Ø

0013 - 250 cc 0013 - Birpet Bottle Polo

Weight: 23.50 gr

Product code: 0013

Neck: 38 Ø

0014 - 330 cc 0014 - Birpet Bottle Polo

Weight: 23.50 gr

Product code: 0014

Neck: 38 Ø

0015 - 430 cc 0015 - Birpet Bottle Polo

Weight: 27.00 gr

Product code: 0015

Neck: 38 Ø

0021 - 200 cc 0021 - Birpet Bottle Med-Mar

Weight: 23.50 gr

Product code: 0021

Neck: 38 Ø

0022 - 500 cc 0022 - Birpet Bottle Med-Mar

Weight: 27.00 gr

Product code: 0022

Neck: 38 Ø

0041 - 200 cc 0041 - Birpet Bottle Salina

Weight: 23.50 gr

Product code: 0041

Neck: 38 Ø

0042 - 500 cc 0042 - Birpet Bottle Salina

Weight: 27.00 gr

Product code: 0042

Neck: 38 Ø

0043 - 390 cc 0043 - Birpet Bottle Nawras

Weight: 27.00 gr

Product code: 0043

Neck: 48 Ø

0111 - 1300 cc 0111 - Birpet Honey Bottle

Weight: 83.00 gr

Product code: 0111

Neck: 32 Ø

0121 - 1000 cc 0121 - Birpet Bottle Twist

Weight: 25.00 gr

Product code: 0121

Neck: 32 Ø

0122 - 2000 cc 0122 - Birpet Bottle Büklüm

Weight: 50.00 gr

Product code: 0122

Neck: 32 Ø

0123 - 1000 cc 0123 - Birpet Bottle Olive oil

Weight: 50.00 gr

Product code: 0123

Neck: 28 Ø

0131 - 500 cc 0131 - Birpet Bottle Lalezar

Weight: 25.00 gr

Product code: 0131

Neck: 28 Ø

0132 - 750 cc 0132 - Birpet Bottle Lalezar

Weight: 30.00 gr

Product code: 0132

Neck: 38 Ø

0141 - 1000 cc 0141 - Birpet Bottle Carboy

Weight: 40.00 gr

Product code: 0141

Neck: 38 Ø

0142 - 2500 cc 0142 - Birpet Bottle Carboy

Weight: 60.00 gr

Product code: 0142

Neck: 48 Ø

0143 - 3500 cc 0143 - Birpet Bottle Carboy

Weight: 75.00 gr

Product code: 0143

Neck: 48 Ø

0144 - 4000 cc 0144 - Birpet Bottle Carboy

Weight: 75.00 gr

Product code: 0144

Neck: 48 Ø

0145 - 4000 cc 0145 - Birpet Bottle Carboy Chubby

Weight: 75.00 gr

Product code: 0145

Neck: 38 Ø

0146 - 5000 cc 0146 - Birpet Bottle Carboy

Weight: 60.00 gr

Product code: 0146

Neck: 38 Ø

0151 - 1500 cc 0151 - Birpet Est Refill

Weight: 60.00 gr

Product code: 0151

Neck: 28 Ø

0201 - 100 cc 0201 - Birpet Bottle Disinfectant

Weight: 17.00 gr

Product code: 0201

Neck: 28 Ø

0202 - 236 cc 0202 - Birpet Bottle Disinfectant

Weight: 25.00 gr

Product code: 0202

Neck: 28 Ø

0211 - 270 cc 0211 - Birpet Bottle of Cologne

Weight: 25.00 gr

Product code: 0211

Neck: 28 Ø

0212 - 400 cc 0212 - Birpet Bottle Cologne

Weight: 30.00 gr

Product code: 0212

Neck: 28 Ø

0213 - 400 cc 0213 - Birpet Bottle Cologne Long

Weight: 30.00 gr

Product code: 0213

Neck: 28 Ø

0221 - 500 cc 0221 - Birpet Shower Gel Bottle

Weight: 30.00 gr

Product code: 0221

Neck: 28 Ø

0222 - 750 cc 0222 - Birpet Shower Gel Bottle

Weight: 37.00 gr

Product code: 0222

Neck: 28 Ø

0231 - 500 cc 0231 - Birpet Liquid Soap Bottle

Weight: 30.00 gr

Product code: 0231

Neck: 28 Ø

0232 - 500 cc 0232 - Birpet Liquid Soap Bottle Crystal

Weight: 32.00 gr

Product code: 0232

Neck: 28 Ø

0236 - 600 cc 0236 - Birpet Bebe Şampuanı Şişe

Weight: 36.00 gr

Product code: 0236

Neck: 28 Ø

0237 - 750 cc 0237 - Birpet Camsil Sprey

Weight: 41.00 gr

Product code: 0237

Neck: 38 Ø

0301 - 250 cc 0301 - Birpet Ketçap Şişe

Weight: 25.00 gr

Product code: 0301

Neck: 38 Ø

0302 - 450 cc 0302 - Birpet Ketçap Şişe

Weight: 31.00 gr

Product code: 0302

Neck: 28 Ø

0305 - 200 cc 0305 - Birpet Sos Şişesi

Weight: 25.00 gr

Product code: 0305

Neck: 38 Ø

0311 - 325 cc 0311 - Birpet Sos Şişesi

Weight: 26.50 gr

Product code: 0311

Neck: 38 Ø

0312 - 550 cc 0312 - Birpet Sos Şişesi

Weight: 23.00 gr

Product code: 0312

Neck: 28 Ø

0315 - 750 cc 0313 - Birpet Sos Şişesi

Weight: 40.00 gr

Product code: 0315

Neck: 46 Ø

0321 - 2000 cc 0321 - Birpet Sos Şişe

Weight: 72.00 gr

Product code: 0321

Neck: 80 Ø

1101 - 1000 cc 1101 - Birpet Jar Damla

Weight: 36.00 gr

Product code: 1101

Neck: 80 Ø

1102 - 1300 cc 1102 - Birpet Jar Damla

Weight: 36.00 gr

Product code: 1102

Neck: 110 Ø

1103 - 1700 cc 1103 - Birpet Jar Damla

Weight: 80.00 gr

Product code: 1103

Neck: 110 Ø

1104 - 2000 cc 1104 - Birpet Jar Damla

Weight: 80.00 gr

Product code: 1104

Neck: 80 Ø

1111 - 1300 cc 1111 - Birpet Jar Defne

Weight: 36.00 gr

Product code: 1111

Neck: 110 Ø

1112 - 1500 cc 1112 - Birpet Jar Defne

Weight: 80.00 gr

Product code: 1112

Neck: 110 Ø

1113 - 1700 cc 1113 - Birpet Jar Defne

Weight: 80.00 gr

Product code: 1113

Neck: 110 Ø

1114 - 3000 cc 1114 - Birpet Jar Defne

Weight: 80.00 gr

Product code: 1114

Neck: 110 Ø

1116 - 5000 cc 1116 - Birpet Jar Defne

Weight: 110.00 gr

Product code: 1116

Neck: 110 Ø

1121 - 660 cc 1121 - Birpet Jar Nova

Weight: 110.00 gr

Product code: 1121

Neck: 80 Ø

1122 - 1500 cc 1122 - Birpet Jar Nova Short

Weight: 36.00 gr

Product code: 1122

Neck: 110 Ø

1123 - 1500 cc 1123 - Birpet Kavanoz Nova Uzun

Weight: 80.00 gr

Product code: 1123

Neck: 110 Ø

1124 - 3000 cc 1124 - Birpet Kavanoz Nova Kısa

Weight: 110.00 gr

Product code: 1124

Neck: 110 Ø

1125 - 3000 cc 1125 - Birpet Kavanoz Nova Uzun

Weight: 110.00 gr

Product code: 1125

Neck: 110 Ø

1126 - 4000 cc 1126 - Birpet Kavanoz Italya

Weight: 110.00 gr

Product code: 1126

Neck: 110 Ø

1127 - 4000 cc 1127 - Birpet Kavanoz Bebeto

Weight: 120.00 gr

Product code: 1127

Neck: 110 Ø

1128 - 5000 cc 1128 - Birpet Kavanoz Nova Kısa

Weight: 120.00 gr

Product code: 1128

Neck: 110 Ø

1129 - 5000 cc 1129 - Birpet Kavanoz Nova Uzun

Weight: 120.00 gr

Product code: 1129

Neck: 85 Ø

1131 - 1500 cc 1131 - Birpet Kavanoz Liva

Weight: 50.00 gr

Product code: 1131

Neck: 110 Ø

1132 - 3000 cc 1132 - Birpet Kavanoz Liva

Weight: 80.00 gr

Product code: 1132

Neck: 110 Ø

1133 - 4000 cc 1133 - Birpet Kavanoz Liva

Weight: 90.00 gr

Product code: 1133

Neck: 110 Ø

1134 - 4500 cc 1134 - Birpet Kavanoz Liva

Weight: 90.00 gr

Product code: 1134

Neck: 110 Ø

1135 - 5000 cc 1135 - Birpet Kavanoz Liva

Weight: 90.00 gr

Product code: 1135

Neck: 63 Ø

1140 - 200 cc 1140 - Birpet Kavanoz Premier

Weight: 25.00 gr

Product code: 1140

Neck: 85 Ø

1141 - 340 cc 1141 - Birpet Kavanoz Premier

Weight: 36.00 gr

Product code: 1141

Neck: 63 Ø

1142 - 400 cc 1142 - Birpet Kavanoz Premier

Weight: 40.00 gr

Product code: 1142

Neck: 80 Ø

1143 - 720 cc 1143 - Birpet Kavanoz Premier

Weight: 36.00 gr

Product code: 1143

Neck: 80 Ø

1144 - 1000 cc 1144 - Birpet Kavanoz Premier

Weight: 50.00 gr

Product code: 1144

Neck: 38 Ø

1151 - 200 cc 1151 - Birpet Kavanoz Baharat

Weight: 23.50 gr

Product code: 1151

Neck: 63 Ø

1152 - 350 cc 1152 - Birpet Kavanoz Baharat

Weight: 25.00 gr

Product code: 1152

Neck: 63 Ø

1153 - 500 cc 1153 - Birpet Kavanoz Baharat

Weight: 40.00 gr

Product code: 1153

Neck: 63 Ø

1154 - 900 cc 1154 - Birpet Kavanoz Baharat

Weight: 40.00 gr

Product code: 1154

Neck: 63 Ø

1155 - 1000 cc 1155 - Birpet Jar of Spices

Weight: 40.00 gr

Product code: 1155

Neck: 63 Ø

1161 - 350 cc 1161 - Birpet Kavanoz Choco Oval

Weight: 40.00 gr

Product code: 1161

Neck: 80 Ø

1162 - 385 cc 1162 - Birpet Kavanoz Choco

Weight: 33.00 gr

Product code: 1162

Neck: 80 Ø

1163 - 370 cc 1163 - Birpet Kavanoz Choco

Weight: 33.00 gr

Product code: 1163

Neck: 80 Ø

1164 - 720 cc 1164 - Birpet Kavanoz Chocol

Weight: 36.00 gr

Product code: 1164

Neck: 80 Ø

1165 - 900 cc 1165 - Birpet Kavanoz Choco

Weight: 36.00 gr

Product code: 1165

Neck: 80 Ø

1166 - 545 cc 1166 - Birpet Kavanoz Choco

Weight: 36.00 gr

Product code: 1166

Neck: 85 Ø

1167 - 1400 cc 1167 - Birpet Kavanoz Lokman

Weight: 50.00 gr

Product code: 1167

Neck: 80 Ø

1168 - 700 cc 1168 - Birpet Kavanoz Lokman

Weight: 36.00 gr

Product code: 1168

Neck: 63 Ø

1201 - 860 cc 1201 - Birpet Kavanoz Mayonez

Weight: 40.00 gr

Product code: 1201

Neck: 110 Ø

1202 - 1400 cc 1202 - Birpet Kavanoz Nilüfer

Weight: 80.00 gr

Product code: 1202

Neck: 110 Ø

1203 - 3600 cc 1203 - Birpet Kavanoz Butterfly

Weight: 90.00 gr

Product code: 1203